Skårupvej

Vedligeholdelsesreglementet

Skårupvejs vedligeholdelsesreglementet er vedtaget af beboerne på beboermødet.
Reglementet indeholder reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand boligen skal afleveres når du flytter. Man skal være opmærksom på at vedligeholdelsesreglementet er et regelsæt, som løbende tilpasses til udviklingen og de enkelte forhold i boligafdelingen Skårupvej .

Vedligeholdelsesreglement Model A: normalistandsættelse

Revideret og godkendt på beboermødet 2022

Som lejer har du pligt til at sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes bortset fra almindeligt slid og ælde. Medmindre boligen fremtræder som nyistandsat, laver afdelingen en såkaldt normalistandsættelse af din bolig, når du flytter. Det er dig, som lejer, der afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til, hvor længe du har boet i boligen. Du afholder selv alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Reglernes ikrafttræden
Disse regler gælder fra 2. juni 2021 og erstatter alle tidligere reglementer. Vedligeholdelsesreglementet præciserer reglerne om vedligeholdelse i lejeaftalen (lejekontraktens § 6), og skal derfor betragtes som et tillæg til lejeaftalen. Bestemmelserne i vedligeholdelsesreglementet gælder også selv om der måske står noget andet i kontrakten. Reglementet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om leje af almene boliger samt Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Al lovgivning kan du finde på www.retsinformation.dk. Du kan også hente relevante pjecer på www.kab-bolig.dk.

Når du overtager boligen, fremtræder lofter og vægge normalistandsatte.
Kun hvor der efter ejendomskontorets skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat. Når du flytter ind, må du acceptere, at boligen og dens træværk, inventar samt tekniske installationer bærer præg af det slid, der anses for rimeligt i forhold til boligens alder, og at der er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i din smag. Da man som lejer har ret til at udføre forbedringer inde i boligen, samt få godtgørelse for dette (råderet), må du desuden acceptere, at tidligere lejere har foretaget  ændringer, der ikke nødvendigvis falder i din smag.

Indflytningssyn
I forbindelse med din overtagelse af boligen afholdes et indflytningssyn, som du indkaldes til. Synet finder sted på overtagelsesdagen, hvor udlevering af nøgler også finder sted. Under indflytningssynet kontrollerer den synsansvarlige fra ejendomskontoret, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for den pågældende type bolig. Alle målere aflæses og indberettes, og tilmelding til forsyningsselskab indsendes automatisk.

Der bliver lavet en indflytningsrapport, hvor du kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Hvis ejendomskontoret skønner, at eventuelle fejl, skader eller mangler, der konstateres under indflytningssynet, er mindre væsentlige, vil de ikke blive udbedret. De bliver i stedet noteret i den indflytningsrapport, der gemmes elektronisk på dit lejemål, så du ikke kommer til at hæfte for udbedring af disse ting, når du flytter.

Indflytningsrapporten fremsendes til dig på mail efter synet er afsluttet, såfremt du har oplyst en e-mailadresse, og du har accepteret at vi må kommunikere med dig på mail, ellers sendes indflytningsrapporten til dig med post.

Hvis ikke vi har mulighed for at benytte os af elektronisk post, sendes indflytningsrapporten senest 14 dage efter indflytningssynet, hvis du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Du har 14 dage fra du har overtaget boligen, til at reklamere over fejl- og mangler i din bolig (se proceduren i velkomstbrevet).

Som lejer af en bolig med A-ordning skal du selv sørge for og afholde udgiften til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Det er din pligt som lejer til at vedligeholde løbende, så boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Al arbejde, der udføres, skal kunne godkendes som håndværksmæssigt korrekt udført.

Udgifter til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler til boligen afholdes af udlejer.

Hvis der opstår skader på boligen, skal du omgående anmelde dette til ejendomskontoret. Du vil blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter, som skyldes manglende anmeldelse.

Stuer, værelser og entré
OBS: væggene er gips-vægge, spørg evt. på ejendomskontoret inden du går i gang.

Vægbehandling
Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret/malet med standard tapet eller malerbehandlet Rutex med plastmaling, minimum Flutex 5 eller tilsvarende kvalitet. Maksimum glans 25.
Følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger ikke benyttes:
Strukturmaling, hessian eller lign.

Loftbehandling
Overfladebehandles med hvitning eller maling, , minimum Flutex 5 eller
tilsvarende kvalitet. Maksimum glans 25.

Køkken
OBS: væggene er gips-vægge, spørg evt. på ejendomskontoret inden du går i gang.

Vægbehandling
Vægge i køkken er ved indflytningen tapetseret/malet med standard tapet  eller malerbehandlet Rutex med plastmaling, minimum Flutex 5 eller tilsvarende kvalitet. Maksimum glans 25.
Følgende tapet- og malingtype eller vægbeklædninger ikke benyttes:
Strukturmaling, hessian eller lign.

Ovnsplads er ved indflytning beklædt med linoleum/glasvæv malet med Dæksoplast 25.

Loftbehandling
Overfladebehandles med hvitning eller maling, , minimum Flutex 5 eller tilsvarende kvalitet. Maksimum glans 25.

Badeværelse

Vægbehandling
Hvor der ikke er fliser er væggene behandlet med Dæksoplast 25 vådrumsmalingssystem.
Der må kun vedligeholdes med dette malingsystem eller tilsvarende kvalitet.

Loftbehandling
Loftet er malerbehandlet med Flutex 25 vådrums-malingssystem. Der må kun vedligeholdes med dette malingsystem eller tilsvarende kvalitet.

Træværk

Træværk er overfladebehandlet med akrylplastikmaling svarende til interiør 50.

Inventar

Køkkenelementer og skabslåger kan lakkers eller males som øvrigt træværk.

I 38004 Skårupvej har du følgende forpligtelser for udvendig vedligeholdelse af boligen:
Boliger med små haver vedligeholdes af lejer og skal fremtræde pæne og velvedligeholdte.
Plantning af træer må kun ske med minimum 4 meters afstand til bygninger. Der må plantes træer af typen ”dværgarter”
Hække skal holdes rene for ukrudt, 20 cm på hver side af hækken.

Hække i for-og baghave skal have samme højde.
Mål på hæk: Max. højde 180cm., Bredde forneden 50cm og 40 cm foroven.
Følgende Hæktyper er tilladt:
• Bøg
• Jasmin
• Liguster
Hækken må ikke fjernes.

Der må sætte hegn på indersiden af hækken.
Højde max. 180cm
Bredde, ud fra husmur, max. 270cm
Hegnstyper:
• Lavt Bornholmerhegn
• Alm. Trykimprægneret hegn
Lodrette eller vandrette brædder.

Ved haveudvidelse skal der opsættes hæk.
Der må sætte hegn på indersiden af hækken.

Hegnstyper ved haveudvidelse:
Max. Højde 120cm.
• Lavt Bornholmerhegn
• Grønt ”plastikhegn

Farver:
Trykimprægneret træ, transparent træ, klar.
Grøn umbra, halvdækkende
Hvid, dækkende
Stengrå, dækkende

Facadebeklædning og nedløbsrør skal friholdes for beplantning.

Det kan være en god idé at anmode om et servicetjek, hvis du selv ønsker at stå for istandsættelsen. Alt arbejde, der udføres, skal kunne godkendes som håndværksmæssigt korrekt, og der ydes ikke refusion til arbejdsløn. Du kan hente en pjece om servicetjek på ejendomskontoret eller på
www.kab-bolig.dk.

I forbindelse med fraflytning foretager ejendomskontoret syn af boligen, samt måleraflæsning. Du vil blive indkaldt elektronisk på e-mail eller skriftligt til synet med mindst en uges varsel. Ved fraflytningssynet bliver der lavet en fraflytningsrapport. Rapporten fremsendes også elektronisk til dig ved synet eller senest 14 dage efter synet, hvis du ikke var til stede, ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten eller ikke har oplyst en mailadresse.

Målerne aflæses og forsyningsselskaberne får besked, så du skal ikke selv afmelde dig, det sker automatisk. Når afdelingen benytter elektronisk fraflytning, får du mulighed for at modtage al din flyttekorrespondance pr. mail.

Normalistandsættelse omfatter:
• Hvidtning og maling af i forvejen malede lofter og vægge
• Afvaskning af træpaneler
• Tapetsering med standardtapet
• Rengøring af boligen

Normalistandsættelsen betales af fraflytteren. Afdelingen overtager gradvist udgiften til normalistandsættelsen med 1 % pr. måned regnet fra indflytning til lejemålets ophør. Efter en boperiode på 8 år og 4 måneder, har afdelingen helt overtaget udgiften til normalistandsættelse. Udgifter til retablering af ikke godkendte ændringer af det lejede kan dog altid opkræves fuldt ud.

Ved fraflytning vil der derudover kun blive foretaget istandsættelse i tilfælde af misligholdelse. Alle udgifter til dækning af misligholdelse skal betales fuldt ud af dig som fraflyttende lejer.

Hvis du skal betale for normalistandsættelse og/eller misligholdelse, vil cirka-udgiften blive oplyst under synet, hvis det er muligt. Ejendomskontoret underretter dig skriftligt om istandsættelsens omfang og den anslåede pris samt din andel heraf senest to uger efter afholdt syn, hvis du har oplyst din fremtidige adresse. Den endelige opgørelse sendes hurtigst muligt efter boligen er synet. Ved fremsendelse af endelig afregning må overskridelsen af den anslåede udgift være på højst 10 %.

Ejendomskontoret sørger for, at arbejdet bliver udført på grundlag af synsrapporten.

Misligholdelse
Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig eller manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen.

Er der behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitet m.v., betragtes dette som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af dig som er fraflyttende lejer.

Istandsættelse ved bytning
Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved fraflytning.

Istandsættelse ved overdragelse
Overdragelse af boligen i forbindelse med dødsfald, separation, skilsmisse og lignende sker uden normalistandsættelse. Den oprindelige kontrakt fortsættes, og afdelingens andel af istandsættelsesudgiften gælder fra den oprindelige kontraktdato.

Tvister
Tvister i forbindelse med fraflytningen kan indbringes for beboerklagenævnet i kommunen.

Kontakt dit lokale ejendomskontor, hvis du vil vide mere.

TOP