Skårupvej

Grundejerforening

I 1987 fik boligselskabet en henvendelse fra Hvidovre kommune med forespørgsel om boligselskabets interesse i at medvirke ved opførelse af et nyt almennyttigt byggeri i samarbejde med Bikubens boligfond på det areal hvor Skårupvej nu ligger.
På det omhandlende område, som dengang var ejet og skulle købes af Københavns kommune, skulle gennemføres et nybyggeri med 144 boliger.  Halvdelen som private andelsboliger og den anden halvdel som almennyttige boliger. Denne sammensætning var Hvidovre kommunes udtrykkelige betingelse.

Boligselskabet besluttede at indgå i projektet vedr. de almennyttige boliger og erhverver efterfølgende halvdelen af arealet.
I 1988 vedtages en lokalplan for området med beskrivelse til opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse, bestående af en blanding af almennyttige boliger og private andelsboliger.
I lokalplanen er fastlagt, at de to boligformer på Skårupvej skulle integreres og dermed udtrykke en helhed for såvel bebyggelsen som beplantningen i området. Have et ensartet udseende og også samarbejde omkring vedligeholdelsen af hele området.
På denne baggrund etableredes Grundejerforeningen Skårupvej.

Grundejerforeningen Skårupvej

Det var kommunens udtrykkelige ønske, at de 2
boligformer på Skårupvej skulle sammenblandes og samarbejde omkring vedligeholdelsen af boligområdet.

Grundejerforeningen varetager alt, der vedrører fællesarealer, ringvejen rundt på Skårupvej, containergården samt den udvendige side af volden mod Havnevejen.

  • Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af
    fælles forsyningsledninger.
  • Grundejerforeningen står for vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer.
  • Grundejerforeningen står for almindelig vedligehold af asfalt på fællesvejen samt snerydning.
  • Grundejerforeningen står for lejepladsen, boldbanen samt petanquebanen.
  • Hvidovre Boligselskab og andelsforeningerne deles ligeligt om opsyn af Containergården.
  • Grundejerforeningen afholder ca. 1 gang om året en fælles arbejdsdag.

Samarbejdet på det praktiske område er fastsat jævnfør vedtægterne.
En af de stor udfordringer er de økonomiske forhold (forskelle) som der er mellem de to forskellige boligformer. Som bekendt henlægger almennyttige afdelinger - i følge lovgivningen - midler til vedligeholdelse i driftsbudgettet, det gør andelshaverne ikke.

Beboere i grundejerforeningen

Grundejerforeningen på Skårupvej består 8 beboer fra leje- og andelsboligerne.
De to boliggrupper i boligselskabet har 4 pladser og hver andelsforening har hver 2 pladsen i grundejerforeningens bestyrelse.
Grundejerforeningen afholder ca. 4 møder om året.

De 8 medlemmer i grundejerforeningen er :
Hvidovre Boligselskab
Hanne Hjortby, nr 63
Martin Dyg, nr. 152
Jimmy Jensen, nr. 148
Peter Wolfram, nr. 9

AB I
Hanne Fjordlund
Susan A'Rogvi

AB II
Benny Jensen
Christian Jensen

Boliggrupperne

Bebyggelsen består af 72 andelsboliger og 72
almennyttige boliger samt en materialegård med
driftslederkontor for lejerafdelingens boliger

Området er opdelt i 4 boliggrupper med 36 boliger i hver - indeholdende 6 forskellige boligtyper varierende fra 61 til 99 m2
I hver boliggruppe er der et "torv" hvor der er placeret et fælleshus og udhuse med beboernes opbevaringsrum samt en nærlegeplads.

De almennyttige boliger er beliggende i gruppe 1 og 3.

Bebyggelsesplan

Bebyggelsen er udarbejdet med ønsket om hensyntagen til områdets særlige trafikbelastende beliggenhed.

Langs Avedøre Havnevej er oplagt en jordvold som støjskærm, ved S-togslinien på banedæmningen er der også opført en støjskærm.

Bebyggelsen er udformet, så den visuelt "skyder ryg" mod disse omgivelser og orienterer sig indad mod det grønne fællesareal.

Dette er understreget ved 2 helt forskellige bygningstyper:
Rækkehuse med ensidig taghældning danner bebyggelsens ydre afgrænsning, mens villahusene med pyramide-tagene er placeret ind mod fællesarealet, der er anlagt som en stor legeplads for børnene i hele bebyggelsen.

TOP