Skårupvej

Installationsretten

Teknisk set er installationsretten ikke en del af råderetten. Det er dog tæt på, for den handler også om, at vi lejere har ret til at forandre eller forbedre boligen.

  • Installationsretten giver ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen.
  • Installationsretten giver ikke ret til nogen godtgørelse. Til gengæld er installationen ens personlige ejendom og kan/skal medtages ved fraflytning.
  • Arbejder under Installationsretten skal kun anmeldes til boligorganisationen og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen, men love og regler skal overholdes, så det anbefales at afvente boligorganisationens svar.

Installationsretten for Skårupvej

Installationsretten for Skårupvej er indført og vedtaget sammen med rådertsreglementet på beboermødet i 1999.
Revideret på beboermødet i 2018.

Installationsretten

Reglerne er beskrevet i Lov om leje af almene boliger af 17. december 1997 - Nr. 968 i § 35 og i § 36.

Arbejder, der hører under Installationsretten, giver ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen, medmindre boligorganisationen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen.

Arbejder, der hører under Installationsretten, sker formelt ved meddelelse til boligorganisationen, inden lejeren foretager installationen. Boligorganisationen vil inden 14 dage fremsende en tilladelse/afslag med betingelse/begrundelse herfor. Afdelingen kan stille krav om depositum til retablering. Deposita skal altid erlægges kontant.

I det følgende uddybes punkt for punkt installationer i og forbedringer af boligen under Installationsretten i netop jeres afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan gennemføres. Er du i tvivl om noget, så kontakt din forvaltningsgruppe.

Sædvanlige installationer i boligen:
Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur
Udskiftning/opsætning af lampeudtag
Udskiftning/opsætning af afbrydere
Udskiftning/opsætning af stikkontakter
Udskiftning/opsætning af lysdæmpere
Udskiftning/etablering af flere radio- og TV-udtag
Udskiftning/etablering af flere telefonstik
Udskiftning/opsætning af termostatventiler på radiatorer
Installation af elektronisk varmestyringsanlæg
Opsætning af vandbesparende blandingsbatterier
Opsætning af brusekabine
Udskiftning af komfur
Udskiftning/opsætning af emhætte
Udskiftning af køleskab
Installation af vaskemaskine
Installation af opvaskemaskine
Installation af tørretumbler
Opsætning af tørreskab
Opsætning af strygerulle
Opsætning af udendørs vandhane
Opsætning af udendørs belysning på væggen v/boligen

Bemærkninger:
Installationer under Installationsretten skal udføres efter gældende love og regler. Se i øvrigt bemærkningerne under den legale råderet.

Forskellen på Den legale råderet og Installationsretten er, at man ved fraflytning kan tage installationen med sig (køleskab, komfur osv.), hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man har brugt Den legale råderet, skal installationen (køleskab, komfur osv.) blive i boligen ved fraflytning.
Under
Installationsretten kan der kræves retablering ved fraflytning. Hvis man derimod vælger at bruge Den legale råderet, kan der ikke kræves retablering, men der gives ret til godtgørelse. Husk dog at arbejder under Den legale råderet eventuelt kan medføre huslejestigning p.g.a. henlæggelse til fornyelse/øgede vedligeholdelsesudgifter.

Opsætning af antenner/paraboler:
Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernssynsantenne på ejendommen efter boligorganisationens anvisninger til modtagelse af radio- og tv-programmer.
Lejeren afholder selv udgiften til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af antenneinstal¬lationen.

Bemærkninger:
For paraboler, der overstiger et omfang på 1 meter i diameter, skal ansøgning indsendes til boligorganisationen, der anmelder dette til Hvidovre kommune i henhold til bygningsregle-mentets kapitel 1.6 stk.1 afsnit e.

Boligorganisationen kræver et passende depositum til sikkerhed for retableringsomkostninger ved nedtagning og/eller fraflytning. Deposita skal altid erlægges kontant. Lejeren skal forevise forsikringspolice (f.eks. familieforsikring), der dækker lejerens erstatningsansvar for skader, der forvoldes af parabolanlægget.

Den enkelte lejer skal selv bekoste opsætning af parabolantenne.

Hvis flere lejere ønsker at opsætte en fælles parabol, forlanger boligorganisationen, at de pågældende lejere stifter en antenneforening, som skal stå for etablering og drift af fællesantenneanlægget. Der skal vælges en bestyrelse for antenneforeningen. Det påhviler bestyrelsen at meddele boligorganisationen, hvem der sidder i bestyrelsen, således at boligorganisationen med frigørende virkning kan henvende sig til disse angående spørgsmål vedrørende antennen. Bestyrelsen skal samtidig sende et eksemplar af foreningens vedtægter til boligorganisationen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, at foreningen skal tegne en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring vedrørende antennen samt i tilfælde af foreningens ophør bære udgifterne som følge af nedtagning af antennen. Boligorganisationen forlanger, at foreningen indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for boligorganisationens krav mod foreningen.
Depositumet størrelse vil fremgå af den aktuelle tilladelse og skal erlægges kontant.

Ved væsentlig tilsidesættelse af de pligter, som boligorganisationen har angivet, kan boligorganisationen kræve anlægget nedtaget.

TOP