Skårupvej

Råderet

Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin bolig efter egne ønsker og behov.
Med indførelse af loven om råderet i lejeboliger er der to økonomiske forhold, som bliver vigtig for os beboere.

 • Lejeren har ret til at udføre forbedringer i boligen eller udenfor boligen, og ved fraflytning at få økonomisk godtgørelse for (restværdi af) de afholdte dokumenterede udgifter.
 • Lejeren har mulighed for at foretage boligændringer (som ikke er forbedringer) inde i boligen eller udenfor boligen, som dog kan pålægges indbetaling af depositum i det tilfælde, at der med den udførte ændring foreligger en pligt til retablering ved fraflytning.

De forbedringer af boliger, der udføres under råderetten, skal være rimelige og hensigtsmæssige.
Hvilke fornyelser i boligen, der kategoriseres som hhv. forbedringer eller boligændringer og derved giver ret til refusion eller krav om retablering, og på hvilke vilkår projektet skal gennemføres, fremgår af afdelingens Råderetsreglementet vedtaget på afdelingsmødet.

I følge lovgivningen omkring råderetten er der tre typer af muligheder for at ændre og/eller forbedre boligen:

 1. Råderet inde i boligen
  Det er nu tilladt at udføre alle råderetsarbejder, der er forbedringer.
  Herudover er det muligt for den enkelte boligorganisation at tillade, at der inde i boligen kan udføres andre arbejder, der ikke er forbedringer (boligændringer).
 2. Råderet udenfor boligen
  Her er det muligt at tillade, at der kan udføres arbejder udenfor boligen. Det er afdelingsmødet, der bestemmer, hvilke arbejder der kan tillades. Der kan være tale om forbedringsarbejder, men også arbejder der ikke er forbedringer (boligændringer).
 3. Installationsretten
  Installationsretten giver ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen (se faneblad Installationsretten).

Følgende generelle regler er gældende ved anvendelse af råderetten:

 • Der skal altid fremsendes en ansøgning/anmeldelse til boligorganisationen – i praksis til Hvidovre Boligselskabs driftschef.
 • Råderetsarbejder må ikke sættes i gang, før der foreligger en skriftlig tilladelse fra boligselskabet (driftschefen).
 • En lejer, der har gennemført forbedringer omfattet af Råderet inde i boligen og Råderet udenfor boligen, har ret til godtgørelse efter reglerne i loven. Der kan ikke gives godtgørelse for arbejder, der ikke er forbedringer, og heller ikke for arbejder under Installationsretten.
 • For arbejder, der ikke er forbedringer (boligændringer), og hvor der kræves retablering ved fraflytning, skal der altid betales et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifterne til retablering.

Råderetsreglement for Skårupvej

Skårupvejs råderetreglement er besluttet på beboermødet den 3. november 1999

Den legale råderet

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372

“ Positivlisten” ser således ud:

 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler o.lign.,
 2. andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger o.lign.,
 3. etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf, og
 4. tekniske installationer, herunder el installationer.

Forbedringsarbejder, der hører ind under dette, giver altid ret til godtgørelse efter gældende regler, og efter godkendelse / vurdering af ejendommens inspektør.

I det følgende uddybes punkt for punkt, hvilke muligheder der er for at gennemføre forbedringer efter “Positivlisten” i netop jeres afdeling. Dette betyder ikke, at det kun er disse arbejder, der kan gennemføres. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forvaltningsgruppe.

Energibesparende arbejder:
Montering af forsatsvinduer
Installation af termostatventiler
Installation af elektronisk varmestyringsanlæg
Indvendig efterisolering
Opsætning af el-besparende køle/fryseskab
Opsætning af el-besparende komfur

Bemærkninger:
Ved installation og montering af termostatventiler skal autoriserede håndværkere benyttes. Kontakt din ejendomsmester herom.

Vær opmærksom på stærkstrømsreglementet ved installation og opsætning af køle/fryseskab og komfur. Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFI-relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI-relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom. Opsætning af køle/fryseskab og komfur vil medføre huslejestigning p.g.a. henlæggelse til fornyelse/øgede vedligeholdelsesudgifter.

Andre ressourcebesparende arbejder:
Opsætning af vandbesparende køkkenbatteri
Opsætning af vandbesparende håndvaskbatteri
Opsætning af vandbesparende brusebatteri
Opsætning af vandbesparende toilet

Bemærkninger:
Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVS-installatør herom.

Samlet forbedring af køkken inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, eller:
Udskiftning af køkkenbordsplader
Udskiftning af køkkeninventar
Udskiftning af køkkenbatteri
Udskiftning af køkkenvask
Udskiftning af afløbsinstallation
Udskiftning af gulvbelægning
Udskiftning/opsætning af komfur
Udskiftning/opsætning af køle/fryseskab
Udskiftning/opsætning af emhætte
Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur
Udskiftning/opsætning af stikkontakter
Udskiftning/opsætning af radiator
Opsætning af opvaskemaskine
Opsætning af vaskemaskine
Opsætning af vandafvisende vægbeklædning

Bemærkninger:
Ved udskiftning af køkkeninventar har den nuværende installation en værdi, som bliver modregnet ved beregning af godtgørelse.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVS-installatør herom.

Ved installation/opsætning af vaske- og opvaskemaskine må tilslutning kun ske til koldtvandsledningen. Installationen skal have monteret en vandbegrænser. Vaske- og opvaskemaskinen skal stå på spildbakke. Denne forbedring vil medføre huslejestigning p.g.a. henlæggelse til fornyelse/øgede vedligeholdelsesudgifter.

Der kan kun monteres emhætter med tilslutning til ejendommens mekaniske ventilationssystem. Bygningsreglementet foreskriver, at boligens ventilationsåbninger ikke må lukkes

Udskiftning af el-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere og skal overholde stærkstrømsreglementet.
Stærkstrømsreglementet kræver, at installationen af hårde hvidevarer er ekstra beskyttet med jordforbindelse eller HPFI-relæ. Ved opsætning af ekstra beskyttelse med HPFI-relæ afholder afdelingen udgiften hertil. Kontakt din ejendomsmester herom.

Udskiftning af VVS-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere.

Ved modernisering af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1 m² vægfliser.

Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunalgodkendelse og skal opfylde bygningsreglementets krav herom.

Samlet forbedring af bad inklusiv eventuel flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, eller:
Udskiftning af toilet
Udskiftning af håndvask
Udskiftning af håndvaskbatteri
Udskiftning af brusebatteri
Nedtagning af badekar
Opsætning af vaskemaskine
Udførelse af ny gulvbelægning
Udførelse af ny vægbeklædning
Udførelse af ny loftbeklædning
Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur

Bemærkninger:
Vær opmærksom på, at det ikke er alle fabrikater af termostatblandingsbatterier, der kan klare tryktabet i ejendommens rørinstallation. Hovedparten af fabrikater har dog termostatblandingsbatterier, som kan udligne tryktabet i ejendommens rørinstallation. Tal med din VVS-installatør herom.

Udskiftning af VVS-installationer skal udføres af autoriserede håndværkere.

Ved installation/opsætning af vaskemaskine må tilslutning kun ske til koldtvandsledningen. Installationen skal have monteret en vandbegrænser. Denne forbedring vil medføre huslejestigning p.g.a. henlæggelse til fornyelse/øgede vedligeholdelsesudgifter.

Ved modernisering af badeværelse, hvori der indgår nye fliser, skal der restere 1 m² vægfliser og gulvklinker.

Ved fjernelse/flytning/opsætning af skillevægge skal man være opmærksom på bærende og stabiliserende konstruktioner. Denne forbedring kræver kommunal godkendelse og skal opfylde bygningsreglementets krav herom.

Tekniske installationer, herunder el-installationer:
Udskiftning/opsætning af belysningsarmatur
Udskiftning/opsætning af lampeudtag
Udskiftning/opsætning af afbrydere
Udskiftning/opsætning af stikkontakter
Udskiftning/opsætning af lysdæmpere
Udskiftning/etablering af flere radio- og TV-udtag
Udskiftning/etablering af flere telefonstik

Bemærkninger:
Stærkstrømsreglementet skal overholdes. Ny installation og forandring af eksisterende må kun udføres af autoriserede håndværkere. Lejeren må dog godt - jævnfør reglerne i stærksstrømsreglementet udskifte afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, men på betingelse af, at lejeren har kendskab hertil. Afdelingen forestår vedligeholdelse af boligens faste el-installationer herunder HPFI-relæer. Kontakt din ejendomsmester herom.

Vær opmærksom på, at afdelingen har hybridnet og anlægget er serieforbundet. Kontakt antennefirma ved ændringer af anlægget, eventuelt via ejendomsmesteren.

Udvidet råderet inde i boligen

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - Nr. 372 i § 80 til og med § 93.

Arbejder, der hører ind under dette, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring.
Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid erlægges kontant.

Arbejder, der hører under Udvidet råderet inde i boligen, sker formelt ved indgåelse af en skriftlig aftale mellem lejeren og boligorganisationen.

I det følgende uddybes punkt for punkt, hvilke muligheder der er for at gennemføre forbedringer under Udvidet råderet inde i boligen i netop jeres afdeling. Dette betyder, at der ikke kan gennemføres andre arbejder end disse. Hvis du mener, at andre arbejder end disse skal være tilladt, så kontakt din afdelingsbestyrelse som så kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, så kontakt din forvaltningsgruppe.

Forbedringsarbejder i boligen:
Opsætning af tørreskab/tørretumbler
Opsætning af loftsbeklædning / vægbeklædning

Bemærkning:
Der kan kun monteres kondens-tørreskab eller kondens-tørretumbler, da tilslutning til ejendommens eksisterende aftrækskanaler/ventilationssystem ikke er tilladt jævnfør bygnings¬reglementet. Bygningsreglementet foreskriver, at boligens ventilationsåbninger ikke må lukkes.

Loftbeklædningen/ vægbeklædningen skal opfylde bygningsreglementets krav til brandsikring. Attest afleveres på ejendomskontoret. Er du i tvivl om noget, så kontakt din forvaltningsgruppe.

Arbejder i boligen der ikke er forbedringer.

Her kræves ikke retablering ved fraflytning:

Blænding af mellemdør
Malerbehandling af hoveddør
Ændring af gulvbelægning
Køkkenskabe

Bemærkning:
Ved blænding af mellemdøre skal de nedtagede døre og karme opbevares i boligen.

Hoveddør må kun males på den indvendige side.

Vær opmærksom på, at der ikke er lagt parketgulv under skabe i køkkenet. Hvis skabene flyttes, skal gulvet retableres med nye parketbrædder. Skabslåger må overfladebehandles med lak.

Gulvbelægning i parket af alle træsorter overfladebehandlet med lak.

Køkkenskabe må gerne flyttes. Antallet af skabe skal forblive uforandret. Køkkenskabene skal lakeres.

Arbejder i boligen der ikke er forbedringer.

Her kræves retablering ved fraflytning:
Nedtagning/flytning af radiator
Nedtagning af vægge

Bemærkning:
Nedtagning/flytning af radiator udføres af autoriserede håndværkere. Kontakt din ejendomsmester herom.

Skillevægge der forandre boligen, kan forlanges retableret.

Udvidet råderet udenfor boligen

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - Nr. 372 i § 80 til og med § 93.

Arbejder, der hører ind under Udvidet råderet udenfor boligen, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring.
Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. Der skal i så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid erlægges kontant.

I det følgende uddybes punkt for punkt, hvilke muligheder der er for at gennemføre forbedringer under Udvidet råderet udenfor boligen i netop jeres afdeling. Dette betyder, at der ikke kan gennemføres andre arbejder end disse. Hvis du mener, at andre arbejder end disse skal være tilladt så kontakt din afdelingsbestyrelse, som så kan medtage dine forslag, næste gang råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, så kontakt din forvaltningsgruppe.

Forbedringsarbejder udenfor boligen:
Ingen.

Bemærkning:
Ingen.

Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.

Her kræves ikke retablering ved fraflytning:
Ændring af farve på altangulv

Opsætning af markise i stof
Opsætning af hegn mellem haver

Bemærkning:
Altangulvet skal malerbehandles med træbeskyttelse.

Markisen skal vedligeholdes af den til enhver tid boende lejer. Markisen skal være intakt ved fraflytning. Anvisning på fastgørelse skal følges. Kontakt din ejendomsmester herom.

Hegn på 180 x 270 cm. accepteres.

Se husorden - haver.

Arbejder udenfor boligen der ikke er forbedringer.

Her kræves retablering ved fraflytning:

Legehuse, drivhuse m.v. - kun i baghaver.

Bemærkning:
Ingen.

TOP