Skårupvej

Husorden

Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe trivsel og et godt naboskab.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bestyrelsen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig.

I den forbindelse vil det være af stor betydning, at alle foregår hinanden med et godt eksempel, og at vi alle går aktivt ind for en venlig påmindelse til beboere, der ikke overholder husordenen.

Det er os selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelser, også af det der ødelægges.

Overtræder en lejer bevidst husordenen gentagne gange, herunder at man ikke overholder de gældende kørsels- og parkeringsbestemmelser, betragter afdelingsbestyrelsen dette som en misligholdelse af lejeforholdet. I gentagne tilfælde indbringes overtrædelsen for KAB med henblik på sanktioner. I grove tilfælde kan overtrædelserne føre til opsigelse af lejemålet.

Vi hjælper gerne:
Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsmesteren og afdelingsbestyrelsen. Hver onsdag mellem kl. 08:00-08:30 kan man træffe ejendomsmesteren på ejendoms­kontoret.

Husorden for Skårupvej

Vedtaget på beboermøde 2018

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i container.

Vinduesglas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene.

Storskrald skal anbringes i den indhegnede storskraldsgård ved ejendomskontoret. Alt brændbart skal i den Blå Vip-container på P-pladsen. Pladsen må ikke anvendes til køkkenaffald.

Af hensyn til lugtgener skal affaldscontainerne i skralde rummene altid lukkes efter brug.

Pap, aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere.

Glasflasker og lign. skal i den af kommunen opsatte flaskecontainer i storskraldsgården.

Vores børn må under ingen omstændigheder opholde sig eller lege i skralderummene af hensyn til den sundhedsrisiko, der er forbundet med et ophold her.

Såfremt du lejer en af vores festsale, så skal du være opmærksom på, at dit affald ikke skal kommes i de lokale containere, men skal smides i Vip-containeren på P-pladsen. Du bedes ligeledes venligst være opmærksom på, at såfremt de hensatte containere i skralderummene er fyldte, så skal du finde et andet containerrum, der kan rumme dit affald. Det er ikke tilladt at overfylde containerne, således at låget ikke kan lukkes.

Det er tilladt at opsætte altankasser, disse skal blot opsættes indvendigt og være forsvarligt fastgjort på altanerne, og må ikke være til gene for underboen. Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer eller lignende ikke virker skæmmende. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene.

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Hvis du har problemer med at få et klart billede frem på din skærm, så skal du kontakte Tv-udbyderen. Det hænder desværre med mellemrum, at kanalerne forskubbes en smule.

For at undgå tilstopning af afløbsrør må følgende ikke skylles ud gennem vask og toilet: Bleer, hygiejnebind, vat, avispapir og lignende, herunder blandt andet kattegrus.

Da der hurtigt dannes en del fugt på toilettet, skal du slå udsugningen til, hver gang du benytter toilet eller bad. Husk i øvrigt altid at lufte godt ud, når du har badet, og tør synlig væde op.

Afdelingsbestyrelsen har foranlediget opsat et elektrisk "afkalkningsaggregat" i boilerrummene, således at brusere m.v. ikke skal afkalkes så ofte.

Al form for boldspil - til kategorien boldspil henregnes ligeledes hockey og lignende - henvises til boldbanen på den store legeplads. Såfremt boldbanen ikke er åben, skal boldspil undlades.

Ovenstående ting må ikke henstilles således, at de er til gene for andre, men må henstilles på de pladser og de rum, der er indrettet hertil.

Indkøbsvogne har intet at gøre i bebyggelsen. Eventuel udgift til bortfjernelsen betales af den der har hjembragt den.

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden kun tilladt på de asfalterede veje og pladser og ikke i gårdene eller på stierne.

Skiltning og opsætning af genstande på ydermure mv. må kun finde sted efter aftale med afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesteren.

På boligernes postkasser og dørrude må der opsættes klistermærker, der dog skal kunne fjernes.

Beboeren kan henvende sig til ejendomsmesteren ved navneændring og få udleveret nyt navneskilt til holderen på ydervæggen.

Der er ikke tegnet kollektiv glas– og kummeforsikring for ejendommen. Dette bør du selv gøre som privatperson, eventuelt som et tillæg til din husstandsforsikring. Ellers er der tegnet forsikringer på ejendommen efter gældende lovkrav.

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør, radiatorsprængninger, eller lignende. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring.

Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Såfremt en parkeringsplads forurenes med udsivende olie, benzin eller andre væsker, skal den pågældende beboer, der har køretøjet parkeret, omgående sørge for, at forureningen fjernes. Såfremt udsivningen skønnes at være skadevoldende for asfalten, forbeholder afdelingsbestyrelsen sig ret til at anmode KAB om at opkræve udgiften for reparation hos skadevolder.

Der må hverken i lejlighed, udhuse eller haver opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.

Der må ikke opbevares mere end 5 ltr benzin eller andet brandbart i lejemålet..

Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det.

Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn.

Da vi får en hel del reklamer og aviser her i afdelingen, er det nok hensigtsmæssigt, at du aftaler med naboen, at denne jævnligt tømmer din postkasse.

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.

De fælles opholdsarealer kan frit benyttes af alle beboere. Dog skal man rydde op efter sig, når stedet forlades. Der er opsat borde og bænke forskellige steder på fællesarealerne. Alle beboere skal sørge for, at fællesarealerne ikke ødelægges eller tilsvines ved brug.

Fælleshusene udlejes gennem den fælleshusansvarlige, som kan oplyse om lejevilkår, priser, m.v. samme oplysninger forefindes på Hjemmesiden.
Mellemgangen er ikke en del af det lejede, når man lejer fælleshuset, ophold er derfor ikke tilladt.
Rygning foran indgangsdøren til vaskeriet er ikke tilladt, der er opsat askebæger ved køkkendøren og hovedindgangen til fælleshuset.

Der er musikanlæg i fælleshusene. Skal der spilles højt, så foregår det for lukkede vinduer og døre!

Køkkenet er veludrustet med højeffektiv opvaskemaskine og masser af køkkengrej.

Afdelingsbestyrelsen kan kun opfordre beboerne til at benytte fælleshusene, de er funktionelle og hyggelige.

Skal man have en sammenkomst efter en begravelse i nær familie, er det gratis at leje fælleshusene.
Henvendelse til den fælleshusansvarlig.

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. Vil medføre politianmeldelse.

Ved grilning på ude arealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal disse benyttes. Større havegrill kan lejes, såfremt disse ikke er udlejet sammen med fælleshusene.

Det henstilles til alle lejere, som har haver, at man sørger for at holde haven pæn og ryddelig at se på. Bryder man sig ikke om bede, blomster m.v., sås græs og / eller lægges fliser.
Lægges fliser skal dette meddelelse ejendomskontoret, som så kommer og se det udførte arbejde.
Ukrudt skal holdes nede ved lugning, så det ikke er til gene for naboen.

Afdelingsbestyrelsen eller driftslederen kan påtale manglende vedligeholdelse af haverne, hvilket beboerne skal reagere på inden en nærmere fastsat tidsfrist. Såfremt beboeren ikke reagerer herpå, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at iværksætte foranstaltningen for beboerens regning.

Hækkene skal holdes rene for ukrudt, 20 cm på hver side. I øvrigt må der ikke forekomme noget, der er til gene for naboerne.

De bedst egnede træer til ejendommens små haver er følgende:

  • Såkaldte dværgartet

Alt hvad der betragtes som skovtræer vil hurtigt vokse sig for store til vores haver, og er derfor ikke tilladt at plante.

Hække

Hækkene i for - og baghave skal klippes i samme højde overalt, og ikke vokse over en højde af 180 cm, en bredde af 50 cm forneden og ca. 10 cm mindre foroven.

For at opnå det pæneste resultat, skal hækkene klippes i juni og august/september måned.
Såfremt der gødes, bør dette ske i marts og maj måned. Syge og døde planter fjernes - efter aftale - med driftslederen, og der træffes også aftale med driftslederen vedrørende etablering af ny hæk.

Følgende hæktyper er tilladt på Skårupvej:

  • Bøg
  • Jasmin
  • Liguster

Poppel- og piletræer/buske må ikke plantes, da disse kan forårsage store skader på kloakledninger og regnvandsbrønde. Det er vigtigt, at træer og buske ikke plantes for tæt på hækken, af hensyn til disses vækst.

Almindelig vedligeholdelse i relation til dette skal overholdes.

Slyngplanter
Alle slyngplanter studses tilbage, hvis de nærmer sig mere end 100 cm fra træ beklædningen på facaderne. Ligeledes skal nedløbsrør fra taget friholdes.

Ukrudtsmidler
Selektive midler skal anvendes med omtanke. Brug af ukrudtsmidler forbudt. Brug af insektmidler bør om muligt helt undgås.

HEGN - Haver der følger med lejemålet
Man må ikke fjerne hækken, men man må godt opsætte hegn inden for hækken.

Hegnstyper kan eksempelvis være:

  • Lavt Bornholmerhegn
  • Alm. trykimprægneret hegn
  • lodrette eller vandrette brædder Højde: maks. 180 cm. Bredde: maks. 270 cm. (ud fra muren/i skellet)

HEGN - haveudvidelse
Man skal opsætte hæk, såfremt denne ikke allerede forefindes.

Hegnstyper kan eksempelvis være:

  • Lavt Bornholmerhegn
  • Grønt “plastichegn”. Højde: maks. 120 cm. Bredde: Afhængig af haveudvidelsen - men må kun følge hækken

Generelt
Er man i tvivl om, hvad det er for en haveudvidelse, eller hvad der er “normal”-have - kontakt da driftslederen eller afdelingsbestyrelsen.

Farver
Nedenstående skema er en vejledning til, hvilke farver man kan / skal anvende. Man kan også vælge at lade være med at male hegnet, dog skal det have træbeskyttelse. Er man i tvivl, kan man altid kontakte driftslederen eller afdelingsbestyrelsen.

Navn Type som Gori
Trykimprægneret Træfarve transparent
Grøn umbra Jordfarve - halvdækkende
Hvid Kystfarve - dækkende
Stengrå Kystfarve - dækkende

Det er tilladt at holde to husdyr pr. lejemål, hvilket der i hvert tilfælde skal indhentes tilladelse til gennem ejendomsmesteren.

Hunde
Af hensyn til børnenes leg og beboernes færden, må hunde ikke færdes frit.

Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke besørger på fortov, gangstier, husfacader mod vejen, og at den ej heller forurener på veje eller volder skade på beplantningen.

Hunden skal føres i kort snor, og holdes tæt ind til ledsageren.

Katte
Angående katte skal det indskærpes, at disse ikke må være løsgående, da de er til stor gene for mange mennesker, og - ligesom hundene - besørger samme steder som ovenfor nævnt vedrørende hunde.

Koi-karper / guldfisk

Såfremt man ønsker at holde fisk udenfor hjemmet, skal der søges om tilladelse til etablering af bassin, ligesom der skal en tilladelse til større badebassiner. Denne tilladelse meddeler afdelingsbestyrelsen gennem ejendomsmesteren.

En forudsætning for tilladelse er, at der deponeres et beløb i depositum i KAB til eventuel reetablering af haven. Et andet ufravigeligt krav er, at haven indhegnes med et solidt hegn og tilhørende låge, der konstant skal være aflåst, når bassinet er uden opsyn. Dette af hensyn til vores børns sikkerhed.

Hønsehold
er almindeligvis ikke tilladt. Der er nogle skærpede retningslinier for, hvornår det i givet fald kan lade sig gøre.

Da grundejerforeningen ikke har forholdt sig konkret til dette spørgsmål, så er det Hvidovre Kommunes retningslinjer der gælder.

Overtrædelse af reglerne kan medføre, at tilladelsen til husdyrhold inddrages. Tilladelse til husdyrhold er ligeledes betinget af, at dyrene behandles ordentligt, og at bl.a. ikke går "for lud og koldt vand".

Når man har fået en tilladelse til at holde husdyr, forventer afdelingsbestyrelsen, at de pågældende ejere har sat sig ind i, hvad det indebærer at holde husdyr.

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingernes bygningsværker eller dens haveanlæg.

Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader.

Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret.

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter.

Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes.

Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader (skimmel) på væggene.

Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område.

Finder du anledning til at klage mht. overtrædelse af husorden eller vilkår i lejekontrakten og beboervejledningen, skal dette ske skriftligt, f.eks. på en formular. Formularen fås hos ejendomsmesteren. Klagen kan afleveres til afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren eller sendes til KAB.

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen.
Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomsfunktionæren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for.

Det er tilladt at opsætte markiser, når monteringsvejledningen følges. (Se udvidet råderet udenfor boligen).

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensynstagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med “støj”, efter kl. 22.00, eventuelt i form af en omdelt skrivelse om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud.

Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens installationsret.

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkerings-pladser/ båse.

Bebyggelsens ringvej er omfattet af færdselslovens § 40. Det betyder, at hastighedsbegrænsningen skal overholdes - 30 km./ t i hovedindkørslen og 15 km / t. på ringvejen. Endvidere betyder det, at al parkering på ringvejen og vigepladserne ikke er tilladt, da ringvejen samtidig er brand og redningsvej. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse og fjernelse af køretøjet for ejers regning.

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder.
Lastvogne, varebiler, kassevogne skal parkere enten ved de to store parkeringspladser eller på parkeringspladsen ved ejendomskontoret.
Campingvogne og trailere, samt ikke-indregistrede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads.

For bebyggelsen gælder, at pladsnormen er på 0,75. Det vil sige, at der til hvert lejemål hører 0,75 parkeringsplads. Da nogle beboere ikke har et køretøj, vil der til hvert øvrige lejemål i gennemsnit være en hel parkeringsplads. På denne baggrund vil det ikke kunne tillades, at enkelte lejemål optager mere end en parkeringsplads. Yderligere køretøjer må henvises til parkering uden for bebyggelsen.

Gæster henvises til parkeringspladsen ved hovedindgangen.

I øvrigt skal det bemærkes, at motoren ikke må køre i tomgang i mere end et minut, jfr. Politivedtægten for Hvidovre kommune.

På vores grønne arealer er anlagt en petanque–bane som beboerne er velkomne til at benytte.

Kun skurrummene må anvendes til opmagasinering.

Krybekældre / loftsrum må ikke anvendes til opmagasinering.

Rygning er ikke tilladt i vaskerierne, skrælleskure samt på ejendomskontoret.

Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig.

Støjende adfærd omfatter en bred vifte af menneskelig opførsel, lige fra børns leg til husspektakler. Bliver du gjort opmærksom på, at din eller dine børns adfærd giver støjgener for nogle, så vis forståelse og hensyn. Hjemmet skulle gerne være et rart hvilested, når der er behov for det, og det fremmer godt naboskab, at vi trygt kan rette / modtage en venlig henvendelse om støj til / fra hinanden.
Tidsrummet mellem kl. 22.00 - 06.00 betragtes almindeligvis som støjfri periode i afdelingen.

Enhver lejer bedes medvirke til, at uvedkommende bortvises fra ejendommens område, blandt andet for at forhindre indbrud og muligt hærværk mv.

Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller en vandhane ikke længere lukker tæt.

Afdelingerne har blødtvandsanlæg koblet til vaskerierne.

Ejendommen er udstyret med to vaskerier, hvortil man - hvis man er tilmeldt vaskeordningen - får udleveret en nøgle + en lås. Disse er private for husstanden og må ikke lånes ud til andre. Misbrug kan medføre inddragelse af vaskerinøgle og lås.

Vaskerierne er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere.

Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet.

Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. Der henvises til bankestativpladserne.

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

TOP